Näme üçin Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, her bir professional web ussasynyň bilmeli SEO guraly



Organiki mahabat pudagy çylşyrymly bir ugurdyr we her sahypadaky işler bir aýyň dowamynda Sisifada, düýpli we hünärli ýerine ýetirilmelidir. Google-yň gözleg motorynda bolup geçýän üýtgeşmelere we üýtgeşmelere üns bermek möhüm bolsa-da, ýyllaryň geçmegi bilen organiki mahabatda bäsdeşlik diňe her ugurda ösýär we şonuň üçin hünär we hil işiniň ähmiýeti ýokarlanýar. Şeýle işi ýerine ýetirmek üçin işiň hünär derejesini ýokarlandyrýan, olar bilen işlemek üçin goşmaça we möhüm gurallary üpjün edýän we müşderilere iň ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýän SEO gurallaryny ulanmak zerurdyr.

Bu makalada synyny gözden geçireris SEO bagyşlanan dolandyryş paneli islendik hünärmeniň hökman bilmeli web sahypasyny mahabatlandyrmak üçin maslahat berilýän SEO guraly.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli bilen tanyşyň

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli SEO meýdançasyndaky iň möhüm gurallaryň biridir. Ilki bilen işleýşi, görkezýän köp sanly maglumatlary, dürli penjireleri we gowy jikme-jik netijeleri sebäpli başda uýgunlaşmak biraz aňsat boljak gural. Bu gural bilen işlemäge öwrenişen we ähmiýetine düşünýän hünärmen göz, ony ulanmagy bes edip bilmez we mahabat işimiziň aýrylmaz bölegine öwrüler. Bu näme? Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ?

SEO dolandyryş paneli, web sahypalaryny öwrenýän, olardan maglumat alýan we gözleg parametrlerinde kesgitlenen dürli parametrlere laýyklykda kartalaşdyrýan gözleg motorlary üçin gözlegçi bolup hyzmat edýän guraldyr. Mahabatlandyrýan sahypalarymyzy düýpli seljermek, sahypanyň sahypalaryny, baglanyşyklaryny we sahypanyň mahabat işini gowulandyrmak üçin synagdan geçmek üçin köp möhüm parametrleri jikme-jik görkezmäge mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, bu guralda diňe hyzmatlaryňyzyň hilini däl, eýsem markaňyzy hem görkezýän beýleki aýratynlyklar bar. Hakykatdanam, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli (DSD), web analitikasy we domeniňizde gaty arzan bahada ýerine ýetirilip bilinjek SEO barlagy bilen baglanyşykly ähli zady göz öňünde tutýan doly platforma. Şeýlelik bilen, öz markaňyzy çap edip, müşderileriňize öňdebaryjy analitik hyzmatlary berip bilersiňiz.

Häzirki bazar talaplary we Google-yň algoritminiň esasy ölçegleri sebäpli, bu guralyň höweslendirijileri, oňa iň çylşyrymly SEO meselelerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän köp sanly aýratynlyk berdi. Bu gollanmanyň galan böleginde bu aýratynlyklaryň käbirini belläris. Şeýle-de bolsa, bu guralyň peýdalylygyny we öndürijiligini ýüze çykarmak üçin galan aýratynlyklary bilmek isleseňiz, muny ýerine ýetirip bilersiňiz 14 günlük mugt synag Semalt size hödürleýär.

Web sahypaňyzyň içerki derňewi

Köp döredijiler bäsdeş derňewine ünsi jemleýärler. Wrongalňyşmaýanlar, sebäbi has gowy etmek üçin başgalaryň näme edýändigini bilmeli. Şeýle-de bolsa, başgalara içalyçylyk etmezden ozal öz jaýyňyzy düzetmek möhümdir. Başgaça aýdylanda, bäsdeşleriň sahypasynyň derňewine geçmezden ozal sahypaňyzy düýpli seljermeli.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli bilen, şeýle derňewi gysga wagtda edip bilersiňiz we sahypaňyzyň umumy durmuşy barada jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz. Şeýle derňewde:

Salgylanmalary barlaň

Sahypaňyzdaky salgylanmalara we bar bolan sahypalara ýa-da säwlik sahypalaryna degişlidigine "syn" alyp bilersiňiz. 404 kody ýalňyşlary görkezilen ýerde, ýok sahypany görkezýän sahypalary görkezýär, şonuň üçin olary 301 salgylanma (hemişelik salgylanma) etmek möhümdir. Şeýle hem, sahypadaky 301 we 302 salgylanmalara göz aýlap bilersiňiz.

URL-leri barlaň

Sahypaňyzdaky URL-leri barlaň. Olaryň uzynlygy ýeterlik uzynlykmy we artykmaç dälmi? Sahypa sahypalaryňyzyň URL-lerinde ulanyjynyň saýtdaky tejribesine we şol sahypalaryň organiki mahabatyna zyýan ýetirip biljek her dürli geň alamatlar ýokmy? Şol bir URL-de 2 ýa-da has köp sahypa ýokmy?

Sahypanyň atlaryny barlaň

Her sahypanyň bir H1 ady bar we adatça makala sahypalarynda makalanyň ady ýa-da hyzmat/önüm/sahypa hakda we ş.m. görkezilen esasy at bolar. Bu atlar sahypalaryny görkezýär we ýoklugyňyza göz ýetirmek möhümdir. sahypada şol bir atlar bilen dürli sahypalaryň dublikatlary bar, şol sahypanyň esasy açar sözleriniň adyň bir bölegi hökmünde gowy ýazylandygy we arassa bolmagy, adyň uzynlygy köplenç 50-60 nyşan we ş.m.

Metanyň beýany derňewi

Google gözleg netijeleriniň aşagynda görünýän sahypalaryň gysga beýany. Her sahypada şol sahypa üçin gysgaça mazmun bolup hyzmat edýän Meta beýany bar. Adatça 160 simwoldan ybarat däldigine göz ýetirmek maslahat berilýär we şol sahypanyň esasy sözlemini arassa görnüşde hem öz içine almagy möhümdir.

Sahypadaky sözleriň sanyny barlaň

Içerki goýmanyň aşagyndaky “Word Count” opsiýasynda, sahypaňyzdaky her sahypadaky sözleriň sanyny barlap bilersiňiz we sahypada gaty az mazmunly sahypalaryň ýokdugyna we bu sahypalaryň görnüşleri bar bolsa barlap bilersiňiz. “Google” öz gözlegçilerini aşa mazmuna baý we köp halatda serfere zerur jogap berip bilmeýän sahypalary däl-de, gymmatly saýtlar bilen hödürlemegi halaýar.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli bilen mazmunyň özboluşlylygyny barlaň

Web sahypasyny mahabatlandyrmakda üstünlik gazanmak üçin, mahabatlandyrylan web sahypasynyň mazmunynyň özboluşlylygy saklamak üçin esasy düzgünleriň biri. Spam saýtlary, beýleki saýtlardan mazmuny göçürýän saýtlar we elbetde ýolda awtorlyk hukugynyň bozulmagy hasaplanýar we sahypa eýelerine kazyýet işi açylýar. Islendik SEO agentligine ýa-da ştatdan daşary SEO hünärmenine, mysal üçin, müşderileriň sahypalarynda mazmun taýýarlamak üçin mazmun ýazyjylaryny hakyna tutsaňyz, mazmun ýazýanlaryň ähli bilimleri bilen gelmejekdigi we belli bir mowzugy öwrenmek üçin internetden peýdalanmalydygy aýdyňdyr . Esasy zat, makalanyň ahyrsoňy nähili kabul edilendigi.

Ylham almak we internetdäki mazmundan öwrenmek dogry däl, ýöne ony öz sözleriňizde we üýtgeşik görnüşde ýazmaly we ähli setirleri internetden göçürmeli däl. Makalanyňyzyň birnäçe sözlemi, edil internetdäki çeşmede bolşy ýaly ýazylan hem bolsa, Google makalada göçürilen makala hökmünde klassifikasiýa eder, hatda ýazan asyl mazmunyňyzyň 90% - 95% -ini hem hasaba almazdan. Amatsyzlygyň öňüni almak üçin, mazmuny özüňiz ýazsaňyzam we elbetde bu işi ýerine ýetirmek üçin mazmun ýazyjysyny hakyna tutanyňyzda-da, mazmunyň üýtgeşikdigini barlamaly.

Bu ýagdaýda etmeli zadyňyz, “Dedicate SEO” dolandyryş paneline girmek we bu meselä degişli aýratynlyga geçmekdir. mazmunyň özboluşlylygyny barlamak we Word faýlynyň mazmunyny sahypa göçüriň. Göçürilen bölekler bar bolsa - ulgam haýsy bölekleriň göçürilendigini we haýsy çeşmelerden görkezilendigini görkezer. Belli bir çeşmä basmak bilen, göçürilen sözlemleri görersiňiz. Şeýdip, nämäni düzetmelidigini bilersiňiz. Ulgam göçürilen bölekleri tapmadyk bolsa, bu makalanyň gowy bolmalydygyny aňladýar we tötänleýin göçürilen sözlem ýa-da internetdäki ýaly göçürilen birnäçe jübüt söz bar bolsa, bu sözleriň sanyna täsir etmeýär. Google makalany göçürilen hasaplamak üçin.


Acementerleşiş barlagy

Belli bir açar söz üçin Google-da nirededigiňizi, sözlemi ulgama ýükläniňizden soň nirede ýerleşendigini barlap bilersiňiz we belli bir möhletlere görä ýerleşdirişleri üýtgetmek barada maglumatlary göçürip alyp bilersiňiz.

Giriş sahypasynyň kesgitlemesi

Mahabatlandyrmak isleýän açar sözüňize gabat gelýän ulgamda gonuş sahypasyny gurup bilersiňiz. Ulgam, saýlan sözlemiňize degişlilikde sahypanyň sahypalarynyň arasynda Google-yň iň ýokary orny eýelär. şeýle-de bolsa, sözlemi başga bir ýere düşürmek sahypasyna hödürlemek isleseňiz, ony ulgamda goýup bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde gözleg netijeleriniň gidişini yzarlamak üçin sahypany şol bir sözlemiň aşagynda güýçlendirip bilersiňiz.

Bäsdeşi yzarlamak

SEO dolandyryş panelinde Google SERP Analiz atly bir aýratynlyk bar. Bu aýratynlyk bäsdeşleriň derňewi üçin niýetlenendir. Esasy bäsdeşleri zerur nokatda ýüze çykarmaga, traffigi döredýän açar sözleri barlamaga we mahabat strategiýasy barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, bu aýratynlyk bilen müşderileriňize Google SERP-de web sahypasynyň takyk ýerlerini görkezip bilersiňiz. Mundan başga-da, TOP sahypalaryny we tertipleşdirýän açar sözlerini hem görüp bilerler.

Trafik derňewi

Ulgamy Google Gözleg Konsoly we Google Analitikler bilen sinhronlap bilersiňiz we ähli ulgamlary bir ýerde görmek, maglumatlary has aňsat seljermek we mundan beýläk-de mahabat işleri üçin netije çykarmak üçin bu ulgamlardan gönüden-göni DSD panelimize maglumat alyp bilersiňiz.

SEO hasabatlary

Hasabat merkeziniň guraly, innowasiýa gönükdirilen aýratyn SEO dolandyryş panelimiziň ýene bir täsin we gyzykly aýratynlygydyr. Müşderileriňiziň her biri üçin hasabat gowşuryş tertibini döretmek arkaly işleýär. Bu guralyň işiňiz üçin peýdasy jedelsiz, sebäbi müşderileriňize logotipiňiz we markaňyz bilen doly SEO hasabatlaryny bermäge mümkinçilik berýär.

Netije

Her SEO kompaniýasyna azyndan bir hünärli gural gerek Hemmesi bir. Bu, bir platforma, bir ulanyjy we bir dolandyryş paneli bilen dolandyrylýan hemme zat bilen web ussatlary üçin dürli möhüm gurallary öz içine alýan gural. SEO dolandyryş paneli bu ýerdäki öňdebaryjy gurallaryň biridir we sahypanyň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin öz sahypasynda ýörite täzelenmeleri başdan geçirýär. Ulanylyşy Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli Başgalara meňzeş dürli ululykdaky we bahaly paketlere görä aýlyk abuna. " Hemmesi bir "Dünýädäki SEO gurallary. Abuna ýazylmagynyň aýratyn aýratynlygy, sizde a 14 günlük mugt synag möhleti maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmezden ozal gural bilen tanyşmak. Synag döwründe adaty paketiň içine girýän ähli aýratynlyklara girip biljekdigiňizi hem bellemelidiris. Şonuň üçin bu gymmatly guraly synap görüp hiç zat ýitirmersiňiz.

mass gmail